Cục Công Nghệ Tin Học Ngân Hàng (itdb) - Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Cục Công Nghệ Tin Học Ngân Hàng (Itdb) - Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
 64 Nguyễn Chí Thanh, Tp Hà Nội
(04) 38344...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Cục Công Nghệ Tin Học Ngân Hàng (itdb) - Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
64 Nguyễn Chí Thanh (04) 38344093
Phòng Hành Chính Nhân Sự (04) 38343784
Phòng Thường Trực (04) 38343034
Phòng Kế Toán (04) 38352807
Nhà Đào Tạo Tin Học Ngân Hàng
(04) 38358133
Phòng Kỹ Thuật 1 (04) 38345179
Phòng Xử Lý Thông Tin (04) 38345178
(04) 37732139
(04) 37732140
(04) 37732141
(04) 37732142
(04) 37732143
Phòng Tạp Chí -Nghiên Cứu KH (04) 38354807
Phòng Kỹ Thuật 2 (04) 38344881
Cục Công Nghệ Tin Học Ngân Hàng
Phòng Dự án 1 (04) 37730488
Phòng Truyền Tin (04) 37751067
(04) 37751068
(04) 37751069
(04) 37751071
(04) 37751072
(04) 37751073
(04) 37751074
(04) 37751075
(04) 37751076
(04) 37751077
(04) 37751078
(04) 37751079
49 Lý Thái Tổ (04) 38244673
Fax (04) 38345180
ISDN
64 Nguyễn Chí Thanh Láng Thượng (04) 37756447
(04) 37756448
(04) 37756449
(04) 37756450
(04) 37756451
(04) 37756452
(04) 37756453
(04) 37756454
(04) 37756455
(04) 37756470
(04) 37756471
(04) 37756472
(04) 37756473
(04) 37756474
Văn Phòng
64 Nguyễn Chí Thanh (04) 37736935
(04) 37736934
Fax (04) 38345180
(04) 38358132
ISDN (04) 37756457
ISDN (04) 37756458
ISDN (04) 37756459
ISDN (04) 37756460
ISDN (04) 37756461
ISDN (04) 37756462
ISDN (04) 37756463
ISDN (04) 37756465
ISDN (04) 37756466
ISDN (04) 37756467
ISDN (04) 37756468
ISDN (04) 37756469
ISDN (04) 37756476
ISDN (04) 37756477
ISDN (04) 37756478
ISDN (04) 37756789