Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam - Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam - Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 Tầng 9 - 10, Toà Nhà 81 Trần Hưng Đạo, Tp Hà Nội
(04) 38222...
Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam - Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Tầng 9 - 10, Toà Nhà 81 Trần Hưng Đạo
Tổng Giám Đốc (Ông Ngô Trần ái) (04) 38222130
Fax (Tổng Giám Đốc) (04) 38222388
Phó Tổng Giám Đốc - Tổng Biên Tập (Ông Nguyễn Quý Thao) (04) 39714359
Fax (Phó Tổng Giám Đốc - Tổng Biên Tập) (04) 39725584
Phó Tổng Giám Đốc(Ông Nguyễn Minh Khang) (04) 39422003
Phó Tổng Giám Đốc (Ông Mạc Văn Thiện) (04) 39420786
Fax (Phó Tổng Giám Đốc Ông Mạc Văn Thiện) (04) 39423375
Trưởng Ban Kiểm Soát (Ông Lê Thành Anh) (04) 39426569
Kế Toán Trưởng (Ông Ông Thừa Phú) (04) 39422151
Fax Kế Toán Trưởng (04) 38222069
Chánh Văn Phòng (Ông Lê Trí Tú) (04) 39425369
Phó Tổng Biên Tập (Ông Lê Hữu Tỉnh) (04) 38241804
Phó Tổng Biên Tập (Ông Phan Doãn Thoại) (04) 39711606
Phó Tổng Biên Tập (Ông Phan Ngọc Tới) (04) 39711605
Phòng Hành Chính - Quản Trị (Ông Nguyễn Văn Lượng) (04) 38220801
Phòng Hành Chính - Quản Trị( Bà Nguyễn Thị Thu Hằng) (04) 38220554
Phòng Hành Chính Quản Trị - Văn Thư (Bà Trịnh Thị Thuỷ) (04) 38221386
Fax Phòng Hành Chính - Quản Trị (04) 39422010
Ban Tổ Chức Nhân Sự (Ông Hoàng Lê Bách) (04) 38223965
Ban Tổ Chức Nhân Sự (Ông Nguyễn Quốc Toản) (04) 39410561
Ban Kế Hoạch Tài Chính (Bà Đỗ Thị Phương) (04) 39421902
Fax Ban Kế Hoạch Tài Chính (04) 39424632
Phòng Tổng Hợp - Đối Ngoại (Bà Trần Lan Anh) (04) 38220073
Phòng Kế Hoạch In - Phát Hành - TVTH (Chuyên San TVTH) (Bà Phạm Thuý Lan) (04) 38222389
Phòng Kế Hoạch In - Phát Hành - TVTH (Bà Lê Thị Chinh) (04) 39420784
Phòng Quản Lý Cơ SởVật Chất Và Xây Dựng Cơ Bản (Bà Hoàng Phương Thảo) (04) 39410196
Ban Thư Ký Biên Tập (Ông Nguyễn Văn Tư) (04) 39717062
Ban Thư Ký Biên Tập (Bà Lê Nguyễn Mai Hương) (04) 38266361
Phòng Quản Lý Xuất Bản - Thông Tin Tuyên Truyền (Ông Đặng Thanh Hải) (04) 38262477
Phòng Quản Lý Xuất Bản - Thông Tin Tuyên Truyền (Ông Phan Văn Cương) (04) 35121006
Ban Biên Tập Sách Và Kiểm Định Chất Lượng( Bà Ngô ánh Tuyết) (04) 35121273
Ban Biên Tập Sách Và Kiểm Định Chất Lượng( Bà Nguyễn Hiền Trang) (04) 35121981