Trường Cao Đẳng Nội Vụ Hà Nội

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Trường Cao Đẳng Nội Vụ Hà Nội
 36 Đường Xuân La, Tp Hà Nội
(04) 37532...
Trường Cao Đẳng Nội Vụ Hà Nội
36 Đường Xuân La, Q.Tây Hồ
Tổng Đài (04) 37532864
Fax (04) 37532955
(04) 37588640
Hiệu Trưởng (Ông Triệu Văn Cường) (04) 37532863
(04) 37532864
Phó Hiệu Trưởng (Ông Dương Mạnh Hùng) (04) 37532953
(04) 37532864
(04) 37533660
(04) 37532864
Phó Hiệu Trưởng (Ông Nguyễn Cao Hoành) (04) 37580659
(04) 37532864
Thư Ký Ban Giám Hiệu (04) 37532864
Fax (04) 37532955
Phòng Đào Tạo (04) 37532659
(04) 37532864
Phòng Hành Chính - Tổ Chức (04) 37532864
Phòng Quản Trị (04) 37532954
(04) 37532864
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 37532864
Fax (04) 37588641
Phòng Công Tác Học Sinh Sinh Viên (04) 37532864
Phòng Quản Lý Khoa Học Công Nghệ Và Hợp Tác Quốc Tế (04) 37532864
Fax (04) 37588639
(04) 37532864
(04) 37532864
(04) 37532864
(04) 37532864
(04) 37532864
(04) 37532867
(04) 37532864
(04) 37532864