Trung Tâm Y Tế Sở Công Thương

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Trung Tâm Y Tế Sở Công Thương
 F 107 D3 Trung Tự, Tp Hà Nội
(04) 35729...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Tiêm Phòng, Tiêm Chủng
Trung Tâm Y Tế Sở Công Thương
P 107 D3 Trung Tự
Phòng Khám (04) 35729794
Giám Đốc
Xuân La Tây Hồ (04) 37532271
Phòng Hành Chính
Xuân La (04) 37534042
Phòng Y Vụ
Xuân La (04) 37534043
Phòng Hành Chính (04) 37583682