Viện Chăn Nuôi Quốc Gia - Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Viện Chăn Nuôi Quốc Gia - Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 Thụy Phương Từ Liêm, Tp Hà Nội
(04) 38388...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Giống - Con Giống
Viện Chăn Nuôi Quốc Gia - Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Thụy Phương Từ Liêm
Ban Giám Đốc
Viện Trưởng (Ông Hoàng Văn Tiệu) (04) 38388067
Phó Viện Trưởng (Ông Trần Trọng Thêm) (04) 38385939
Phó Viện Trưởng (Ông Vũ Chí Cương) (04) 38386126
Phó Viện Trưởng (Ông Nguyễn Hữu Tào) (04) 38362385
Các Phòng Chức Năng
Phòng Tổ Chức Hành Chính (04) 38389971
(04) 38387236
Fax (04) 38389775
Văn Thư (Máy Trực) (04) 38389267
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 38385021
Phòng KH Và Hợp Tác QT (04) 38385022
Văn Phòng Dự án Jica - Nhật Bản (04) 38383085
(04) 38383087
(04) 38383086
(04) 37570333
Fax (Văn Phòng Dự án Jica - Nhật Bản) (04) 38383088
Phòng Đào Tạo Và Thông Tin (04) 38385023
Phòng Kế Hoạch - Khoa Học - Hợp Tác Quốc Tế (04) 38386131
Bộ Môn Nghiên Cứu
Bộ Môn Di Truyền Giống (04) 38385292
(04) 38386125
(04) 37572803
Bộ Môn Phân Tích Thức Ăn Gia Súc Và Sản Phẩm Chăn Nuôi (04) 38385941
Bộ Môn Dinh Dưỡng Thức Ăn Chăn Nuôi Và Đồng Cỏ (04) 38386126
(04) 38386128
(04) 38386130
(04) 38386132
Bộ Môn Sinh Lý Sinh Hoá Và Tập Tính Vật Nuôi (04) 38385940
Bộ Môn Đa Dạng Sinh Học Và Động Vật Quý Hiếm (04) 38387238
(04) 37572174
Bộ Môn KT Và Hệ Thống Chăn Nuôi (04) 38387237
Trạm Thí Nghiệm
Trạm Nghiên Cứu Chế Biến Sản Phẩm Chăn Nuôi (04) 38389254
Phòng Làm Việc Của Ông Lê Văn Liễn (04) 38385020
Phòng Chuyên Gia (04) 37572177
Văn Phòng CIRAD-PRISE (04) 37570521
(04) 37572317
Dự án Khoai Tây (04) 37410004
Fax (04) 37410003
Phòng KH Và Hợp Tác QT (04) 38389770
Bộ Môn Dinh Dưỡng Thức Ăn Chăn Nuôi Và Đồng Cỏ (04) 37571692
Dự án Biodiva (04) 38388068
Dự án Biodiva (04) 37522384
Văn Phòng Dự án Bò Sữa + Thư Viện (04) 37571452
(04) 37571453