bưu điện huyện mê linh - bưu điện thành phố hà nội

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Bưu Điện Huyện Mê Linh - Bưu Điện Thành Phố Hà Nội
 Thôn Đại Bái Xã Đại Thịnh Mê Linh, Tp Hà Nội
(04) 35265...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Bưu Điện Huyện Mê Linh - Bưu Điện TPHN
Thôn Đại Bái Xã Đại Thịnh Mê Linh
Giám Đốc -Ông Hưng(04) 35265888
Phòng Kế Toán
Kế Toán Trưởng(04) 38183999
Kế Toán Thu Nợ(04) 38181380
Thủ Quỹ(04) 38181377
Truyền Số Liệu(04) 38181555
Kiểm Soát Viên(04) 38181375
Ghi Sê Bưu Cục TTâm(04) 38165018
(04) 38165503
(04) 38165777
Fax QL(04) 38181767
Khai Thác Phát Hành Báo Chí(04) 38183888
(04) 38181376
Bưu Cục Yên Lãng
Fax(04) 38165220
Bưu Cục Thạch Đà
Xã Thạch Đà Mê Linh(04) 38164301
(04) 38164539
(04) 38164737
Bưu Cục Tiền Phong
Xã Tiền Phong Mê Linh(04) 38165305
(04) 38165311
(04) 38178711
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Quang Minh
Thị Trấn Quang Minh Mê Linh(04) 38134115
Fax(04) 38134333
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Thanh Lâm
Xã Thanh Lâm Mê Linh(04) 38174591
(04) 38154192
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Tự Lập
Xã Thanh Lâm Mê Linh(04) 38174592
(04) 38168967
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Tráng Việt
Xã Tráng Việt Mê Linh(04) 38178664
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Chu Phan
Xã Chu Phan Mê Linh(04) 38164720
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Hoàng Kim
Xã Hoàng Kim Mê Linh(04) 38164650
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Kim Hoa
Xã Kim Hoa Mê Linh(04) 38171373
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Liên Mạc
Xã Liên Mạc Mê Linh(04) 38164525
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Tam Đồng
Xã Tam Đồng Mê Linh(04) 38164721
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Tiến Thắng
Xã Tiến Thắng Mê Linh(04) 38154188
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Tiến Thịnh
Xã Tiến Thịnh Mê Linh(04) 38164649
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Vạn Yên
Xã Vạn Yên Mê Linh(04) 38164719
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Mê Linh
Xã Mê Linh(04) 38165290
(04) 38183336
Điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã Văn Khê
Xã Văn Khê Mê Linh(04) 38165675