Ngành nghề: CÔNG NGHIỆP, CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / MÁY MÓC - CÁC LOẠI