Ngành nghề: MÁY MÓC THIẾT BỊ / GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU